Matrícula tancada

Diploma de Postgrau en
Direcció de Centres Educatius

Compta amb la validació del Departament d’Ensenyament (Resolució de 17-05-2013) a efectes de participació en processos de selecció a la direcció escolar

7a Edició

RAONS PER FER EL CURS

Formació i capacitació per a l'exercici de la direcció en els centres docents públics. La realització del curs és un mèrit en els processos de selecció en les convocatòries específiques per a l'exercici de la funció directiva. Alhora, és un requisit de formació per a directors en l'accés a la funció directiva i la formació contínua que les administracions educatives deleguen en les universitats.

PRESENTACIÓ

El curs dona resposta a les necessitats de formació dels directius escolars que es determinen a l’article 27.1. del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent:

Art. 27.1 La formació inicial i permanent per a l'exercici de la direcció s'ha d'encomanar a institucions, públiques o privades, de prestigi reconegut, o a les universitats, que han de dissenyar mestratges i altres programes de formació en direcció i gestió de centres educatius públics d'acord amb els principis i les prioritats del sistema educatiu.

i, a l’article 134 de l’Avantprojecte de llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE) que manté allò que disposa la LOE de 2006, en els termes següents:

Artículo 134. Requisitos para ser candidato a director.
1. Serán requisitos para poder participar en el concurso de méritos los siguientes:
a) Tener una antiguedad de al menos cinco años como funcionario de carrera en la función pública docente.
b) Haber impartido docencia directa como funcionario de carrera, durante un período de al menos cinco años, en alguna de las enseñanzas de las que ofrece el centro a que se opta.
c) Estar en posesión de la certificación acreditativa de haber superado un curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva, impartido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o por las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas. Las características del curso de formación serán desarrolladas reglamentariamente por el Gobierno. Las certificaciones tendrán validez en todo el territorio nacional.
d) Presentar un proyecto de dirección que incluya, entre otros, los objetivos, las líneas de actuación y la evaluación del mismo.
2. En los centros específicos de educación infantil, en los incompletos de educación primaria, en los de educación secundaria con menos de ocho unidades, en los que impartan enseñanzas artísticas profesionales, deportivas, de idiomas o las dirigidas a personas adultas con menos de ocho profesores, las Administraciones educativas podrán eximir a los candidatos de cumplir alguno de los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo.
Se modifica el apartado 1 por el art. único 83 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-12886.

Téngase en cuenta, para acreditaciones expedidas con anterioridad, lo dispuesto en la disposición adicional 2 y en la transitoria 1.

La LEC, en aquest apartat, es refereix a les normatives vigents, sense més referència.
Article desplegat pel Decret 155/2010 esmentat en aquest mateix bloc.

Entitats promotores

  • Fundació UdG: Innovació i Formació
    Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació

La realització del curs és un mèrit en els processos de selecció en les convocatòries específiques per a l'exercici de la funció directiva.

Tens algun dubte? contacta amb nosaltres
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi n'acceptes l'ús. Més info
ACCEPTAR
eventis